Paswoord vergeten :

Log in

Disclaimer

GEBRUIKSVOORWAARDEN

  1. Toegang en akkoordverklaring met de gebruiksvoorwaarden

U heeft toegang tot deze website en mag deze website en de informatie op deze website gebruiken. De verstrekte informatie en gegevens zijn en blijven te allen tijde eigendom van FOOD SECURITY vzw en/of van de organisatie die de gegevens ter beschikking stelde. 

Door de website te bezoeken wordt u geacht zich akkoord te verklaren met huidige gebruiksvoorwaarden en deze te zullen respecteren.

Door deze site te gebruiken, bevestigt u dat u de site niet zult gebruiken voor illegale doeleinden. U mag de site niet moedwillig beschadigen, uitschakelen of overbelasten. U mag geen informatie of enig andere gegevens trachten te bekomen door handelingen die niet uitdrukkelijk zijn voorzien.

FOOD SECURITY vzw behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de toegang tot (de functies van) zijn website te verbieden aan personen die deze gebruiksvoorwaarden niet respecteren, aan personen die de website voor frauduleuze doeleinden gebruikt hebben of aan personen die een inbreuk gepleegd hebben op de reputatie, de integriteit of de veiligheid van deze website. Dit toegangsverbod vereist geen voorafgaande waarschuwing of ingebrekestelling.

FOOD SECURITY vzw behoudt zich ook het recht voor om een schadevergoeding te vragen aan elke persoon die deze website op onwettige, frauduleuze wijze gebruikt of gewoon op een wijze die indruist tegen onderhavige algemene voorwaarden.

  1. Intellectuele rechten

De teksten, documenten, afbeeldingen en publicaties op deze website worden door intellectuele rechten en met name door het auteursrecht beschermd. Reproductie of mededeling aan het publiek kan enkel voor niet-commerciële doeleinden en slechts na voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van FOOD SECURITY vzw. Indien FOOD SECURITY vzw niet de rechthebbende is, zal zij u doorverwijzen naar de juiste rechthebbenden.

Sommige benamingen, tekens of logo's op deze website zijn geregistreerde handelsmerken. Die mag u niet gebruiken zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van de respectievelijke rechthebbenden. 

  1. Links naar andere websites

Deze website bevat eventueel links naar andere websites die interessant kunnen zijn voor de bezoekers van onze site. Deze links zijn uitsluitend ter informatie van de gebruiker aangebracht. FOOD SECURITY vzw controleert deze websites en de informatie die zich erop bevindt niet. FOOD SECURITY vzw kan dan ook niet verantwoordelijk gesteld worden voor de inhoud of de kwaliteit van deze websites. Het feit dat op deze website hyperlinks naar andere website worden voorzien, betekent evenmin dat FOOD SECURITY vzw akkoord is met de informatie die op dergelijke websites staat vermeld.

FOOD SECURITY vzw streeft ernaar u zo nauwkeurig en volledig mogelijk te informeren. Zou de informatie op de websites die vermeld staan op onze website toch onvolledig zijn of vergissingen bevatten, dan kan FOOD SECURITY vzw hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden. 

  1. Aansprakelijkheid

FOOD SECURITY vzw heeft met grote zorgvuldigheid deze website samengesteld.

FOOD SECURITY vzw geeft evenwel geen garanties wat de actualiteit, de accuraatheid, correctheid, volledigheid of geschiktheid van de erin opgenomen informatie. Zij kan dan ook niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade die het gevolg zou zijn door fouten of weglatingen.

Alle informatie op deze website is van algemene aard, tenzij het uitdrukkelijk anders is bepaald. De informatie is niet aangepast aan omstandigheden die specifiek zijn voor een persoon of entiteit. U mag deze informatie niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies of een equivalent daarvan beschouwen.

FOOD SECURITY vzw is niet verantwoordelijk voor storingen, onderbrekingen of fouten in de elektronische toelevering van via de websites gevraagde diensten en geven u in geen enkel geval recht op enige financiële compensatie.

  1. Privacy

Op de webserver worden logbestanden bijgehouden. Dat zijn bestanden waarin wordt bijgehouden welke bezoeker, op welk tijdstip welke pagina's heeft bezocht. Op basis van die logbestanden vindt regelmatig een analyse plaats van de aard van het bezoek aan de deze website. : hoeveel bezoekers heeft de site per maand, welke pagina's worden het meest bezocht en door wie, en met welke browser. 

De informatie in de logbestanden wordt niet gebruikt voor welk commercieel doel dan ook en wordt niet doorgegeven aan derden.

Op deze website wordt ook gebruik gemaakt van cookies. Dat zijn kleine bestandjes die op de harde schijf van uw PC bewaard worden. Zij bevatten geen persoonlijke informatie, maar dienen enkel om uw volgend bezoek aan onze site te vergemakkelijken. Zo wordt bijvoorbeeld uw voorkeurstaal onthouden zodat u niet telkens uw taalkeuze moet aanduiden bij een volgend bezoek aan onze site. U kan het gebruik van cookies uitschakelen in uw browser indien u dat wenst. Hou er dan wel rekening mee dat daardoor het bezoek aan onze site minder vlot kan verlopen.

  1. Persoonsgegevens

U kunt het publiek deel van de FOOD SECURITY-website vrij bezoeken en daarbij informatie raadplegen over onze organisatie en diensten zonder dat u daarvoor persoonlijke gegevens hoeft te verstrekken.

Indien u toch persoonlijke informatie verstrekt, zal FOOD SECURITY vzw deze informatie behandelen in overeenstemming met de wettelijke verplichtingen inzake de verwerking van persoonsgegevens: de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. 

a. Vertrouwelijke verwerking van persoonsgegevens

De persoonlijke gegevens die FOOD SECURITY vzw verzamelt, worden opgeslagen in een beveiligde omgeving die niet toegankelijk is voor het publiek. Het bestand kan alleen maar bewerkt worden door een beperkt aantal personen in dienst van FOOD SECURITY vzw, die deze informatie nodig hebben voor de uitoefening van hun functie. De informatie zal louter voor interne doeleinden verwerkt worden. In het uitzonderlijke geval dat FOOD SECURITY vzw persoonsgegevens doorgeeft aan organisaties of bedrijven waar hij mee samenwerkt, wordt dat uitdrukkelijk vermeld of wordt u uitdrukkelijk om uw toestemming gevraagd.

b. Doel van verwerking 

FOOD SECURITY vzw verwerkt de verzamelde persoonsgegevens: 

- Om met u in contact te kunnen treden en u een optimale dienstverlening te kunnen aanbieden. 

- De gegevens kunnen ook gebruikt worden om u te informeren over nieuws van FOOD SECURITY vzw. Als u zulke informatie niet wilt ontvangen, kunt u dat per e-mail of per brief melden aan de webmaster van de betrokken website (foodsecurity@foodsecurity.com). In de informatiemails die FOOD SECURITY vzw u toestuurt, zal telkens een rubriek of een link opgenomen worden via welke u uw inschrijving kunt annuleren. 

- De persoonlijke gegevens die FOOD SECURITY vzw verzamelt, kunnen eventueel (via het website gedreven databestand) door collega-leden geconsulteerd worden naargelang de privacy-instellingen die u zelf aan uw gegevens meegeeft. 

c. Toelating voor verwerking

Door uw persoonsgegevens te verstrekken geeft u FOOD SECURITY vzw uitdrukkelijk de toestemming om ze te verwerken voor de hierboven (punt b) vermelde doeleinden. Als FOOD SECURITY vzw uw persoonsgegevens voor andere doeleinden wenst te verwerken of ze wil doorgeven aan organisaties of bedrijven waar hij mee samenwerkt, dan zal FOOD SECURITY vzw u daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming vragen en kunt u zich ertegen verzetten.

d. Recht op inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens

U hebt het recht de gegevens die FOOD SECURITY vzw over u geregistreerd heeft in te zien en eventueel onnauwkeurige of onvolledige gegevens te laten corrigeren. Bovendien kunt u op elk moment vragen dat uw persoonsgegevens uit het bestand van FOOD SECURITY vzw verwijderd worden. U kunt zich daarvoor wenden tot de webmaster van de betrokken website.

  1. Toegankelijkheid van de website

FOOD SECURITY vzw stelt alles in het werk om u 24 uur op 24 en 7 dagen op 7 toegang te verlenen tot deze website.

Er kan echter geen waarborg betreffende de continuïteit van deze dienst worden gegeven, vermits de website onbeschikbaar kan worden ten gevolge van pannes, onderhoudswerken, diverse wijzigingen aan de website…

Verder behoudt FOOD SECURITY vzw zich het recht voor om elke toegang tot deze website te onderbreken indien zij oordeelt dat er een kans op fraude of misbruik ervan bestaat, die op deze manier kan worden voorkomen.

Behoudens zijn bedrog of zware fout kan FOOD SECURITY vzw niet aansprakelijk worden gesteld voor de rechtstreekse of onrechtstreekse schade van een onderbreking van de diensten die deze website aanbiedt, van een onderbreking van het Internet, van aansluitingsproblemen of problemen in het communicatienetwerk en dit, ongeacht welke natuurlijke of rechtspersoon deze schade heeft opgelopen.

  1. Veiligheid van het internet

FOOD SECURITY vzw stelt alles in het werk om een zekere toegang te bieden tot zijn website. U moet er rekening mee houden dat de website niet beveiligd is, in die zin dat de gegevens die via het Internet van en naar onze website migreren, niet gecodeerd zijn.  

Het gebruik van Internet is niet vrij van risico’s (hacken, virussen...). Met het gebruik van onze website erkent u perfect op de hoogte te zijn van de risico’s van het Internet en deze te aanvaarden. Het downloaden, opslaan of willekeurig verkrijgen van de gegevens van deze website gebeurt enkel op uw eigen aansprakelijkheid en eigen risico’s: u bent als enige aansprakelijk voor de eventuele schade die aan uw informaticasysteem wordt berokkend of het verlies van bepaalde gegevens kan veroorzaken.

Behoudens zijn bedrog of zware fout kan FOOD SECURITY vzw meer algemeen niet aansprakelijk worden gesteld voor de rechtstreekse of onrechtstreekse schade in verband met de veiligheidsrisico’s die inherent zijn aan het gebruik van Internet en dit, ongeacht welke natuurlijke of rechtspersoon deze schade heeft opgelopen.

We verduidelijken dat u ook de gepaste veiligheidsmaatregelen moet nemen om u tegen elke inbraak te beschermen (installatie van een antivirusprogramma dat regelmatig wordt bijgewerkt en een firewall…).

  1. Bevoegde rechtbanken en toepasselijk recht

Met het bezoeken van de website aanvaardt u dat alle kwesties betreffende het gebruik van de website worden geregeld door de Belgische wetgeving in de materie. Enkel de rechtbanken van het gerechtelijke arrondissement van Brussel zijn bevoegd in de materie.